Product Tag - knjiga

 • CARINSKI PROPISI EUROPSKE UNIJE

  0 out of 5

  SVE ŠTO MORATE ZNATI O PROPISIMA NA PODRUČJU CARINSKE UREĐENOSTI U POSLOVANJU S EUROPSKOM UNIJOM

  Priručnik za sve koji posluju unutar i izvan područja EU.

  Michael Lux, dugogodišnji saradnik Generalne direkcije za porezni sistem i carinsku uniju te koautor Carinskog zakona Unije u ovom priručniku pažljivo obrazlaže, opisuje i pojašnjava carinske propise u Europskoj Uniji. Priručnik po strukturi slijedi carinski zakon Unije. Svako poglavlje sastoji se od općeg predstavljanja i opisa problema te sadrži opća načela i opise pojedinačnih propisa.

  Posebnu kvalitetu priručniku daje činjenica da je kod obrazloženja pojedinačnih propisa citiran članak s navodom službenog lista EU, odnosno mišljenje / presuda Europskog suda ukoliko je ista bila izdana.

  198.90KM
 • GOVORI ZA SVE PRILIKE

  0 out of 5

  … kako pronaći odgovarajuće riječi i onda kada ostanete » bez teksta «

  Kratka povijest govorništva od antike do modernog doba, praktične upute za pripremu govora, 133 primjera govora za sve prilike (na radnom mjestu, u javnosti, u obiteljskom i privatnom krugu, u klubovima i udrugama, oproštajni govori) i 2000 citata velikih mislilaca i političara.

  Poštovani!

  U poslovnom svijetu, u javnom i privatnom životu, često smo u situaciji da zbog svog položaja ili prilikom određene prigode moramo držati govor pred manjom ili većom skupinom ljudi. Nastupiti u javnosti, odnosno održati govor poslovnim partnerima, suradnicima, prijateljima ili rođacima zadatak je koji samo «rođeni» govornici obavljaju spontano, mirno i nepripremljeno.

  «GOVORI ZA SVE PRILIKE» sadrži kratak pregled govorništva kroz povjest, praktične upute za sastavljanje i pripremu govora, 133 konkretna primjera govora i 2000 izabranih misli (citata) velikih mislilaca i političara, kojima ćete obogatiti svoje govorničke sposobnosti.

   

  80.00KM
 • KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

  0 out of 5

  Zakon o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 2/98 i 48/99) je sistemski propis po kome su dužni postupati svi organi uprave kad u upravnim stvarima odlučuju o pravima i obaveza­ma fizičkih i pravnih lica i privredna društva, ustanove i druga pravna lica kada u obavljanju javnih ovlaštenja koja su im povjerena zakonom ili propisom gradskog odnosno općinskog vijeća rješavaju u upravnim stvarima.

  Pored navedenih organa koji neposredno primjenjuju odredbe Za­kona o upravnom postupku ovaj Zakon se primjenjuje shodno u raz­ličitim upravnim oblastima kod donošenja rješenja, sačinjavanju javnih i drugih isprava, a to su oblast radnih odnosa, javnih nabavki i poslo­vanje privrednih subjekata i druge oblasti gdje posebni odnosno mate­rijalni zakoni upućuju na primjenu odredaba Zakona o upravnom pos­tupku.

  Objašnjenja i primjeri iz sudske prakse koji su dati uz komentar omogućuju da se pravilno shvate zakonske odredbe i time olakša nji­hova brža, jednostavnija i lakša primjena.

  Objašnjenja i primjeri iz upravno-sudske prakse dati su u okviru poglavlja da se u slučajevima gdje se ocjenilo da posebna objašnjenja nisu potrebna nebi ponavljao zakonski tekst, a time ostalo više prosto­ra za objašnjenje spornih slučajeva i onih koji zahtjevaju dodatna po­jašnjenja.

  U komentaru su dati i ogledni primjeri pojedinačnih upravnih i drugih akata koji treba da omogući lakše snalaženje kod izrade akata, a kod utvrđivanja teksta korištena je pravna tehnika kao kod izrade propisa i općih akata kako bi se omogućila jedinstvena primjena nomotehničkih pravila na propise, opće i pojedinačne upravne akte, a sve u cilju efikasnije izrade akata bilo da se radi o donošenju pojedinačnih upravnih akata, izdavanju javnih isprava ili shodnoj primjeni odredaba upravnog postupka.

  30.00KM
 • ODGOVORNOSTI ZA POVREDE OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

  0 out of 5

  Autor: Azra Bublin
  U ovoj knjizi, pored uobičajenih objašnjenja pojedinih odredaba o odgovornosti i pitanja koja se javljaju u praksi, dat je akcenat na poseban značaj i osjetljivost instituta o odgovornsoti u izvršavanju radnih obaveza u radnom pravu. Ovo tim prije, što je ovaj institut povezan sa drugim institutima radnog prava – od zasnivanja radnog odnosa, rasporedjivanja na drugo radno mjesto, plaća i naknade plaća do prestanka radnog odnosa. Da bi se što bolje shvatili radni odnosi u cjelini, pa i segment odgovornosti, u knjizi su dati i odgovarajući osvrti na ustavno uredjenje Bosne i Hercegovine i procedure izrade zakona uopće, jer je to od značaja za svako regulisanje, pa i regulisanje ove oblasti.
  Priručnik može korisno poslužiti brojnim zainteresiranim subjektima, naročito državnim organima, stručnim službama preduzeća, ustanovama i drugim pravnim licima, poslodavcima, sudijama, inspektorima rada, sindikalnim aktivistima, studentima i drugim.

  50.00KM
 • PRIMJERI PRIVREDNIH UGOVORA

  0 out of 5

  Najopširnija zbirka PRIMJERA PRIVREDNIH UGOVORA. 205 primjera – 11 poglavlja, u knjizi (tvrdi uvez) ili na CD-u.

  Često prilikom sastavljanja poslovnog ugovora trebamo stručni savjet ili pravnu pomoć. Rješenje Vaših problema je zbirka PRIMJERA PRIVREDNIH UGOVORA 1.

  Ugovori su podjeljeni u 11 poglavlja: prodaja, nabavka, zastupanje, distribucija, darovanje, zamjena, ustupanje, najam, leasing, zakup, intelektualne usluge, turizam, prijevoz, rent-a-car, održavanje, kooperacija, kontrola, izvođački radovi, skladištnje, špedicija, građenje, zapošljavanje, obrazovanje, finansijski odnosi, bankarstvo. Usklađeni su sa Zakonom o obligacionim odnosima a manji dio ugovora uređen je drugim zakonima.

  152.10KM
 • PRIRUČNIK ZA RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

  0 out of 5

  AUTORI:

  Dipl. ecc. Admir Ćebić, Pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke

  Dipl. iur.Ilija Ignjatić, certificirani trener AJN i ToT projekta EK

  Dipl. iur. Josip Jakovac, Šef za normativno – pravne poslove u Agenciji za javne nabavke

   

  PRIRUČNIK ZA RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE sa primjerima akata i komentarom, nudi detaljna objašnjenja odredbi o radu komisije za javne nabavke, primjere akata, kao i česta pitanja iz te oblasti koja će olakšati članovima komisije da primijene rješenja u praksi. Autorski tim je napisao Priručnik, kao i pitanja koja su obrađena u istom, garancija su da će Priručnik biti od velike praktične koristi onima koji učestvuju u radu komisije za javne nabavke.

  80.00KM
 • SUVREMENI POSLOVNI DOPISI

  0 out of 5

  Jeste li razmišljali koliko je vremena potrbno za sastavljane dobrog poslovnog dopisa? Kod sastavljanja  jednostavnih poslovnih dopisa obično nema problema. No, radi li se o složenim poslovnim dopisima (poslovna suradnja, uljudni odgovor na zahtjev nekog kupca, ponuda, reklamacija, narudžba, oglas, ugovor i slično), često poželite da vam neko šapne čarobne riječi koje će sadržaj dopisa okrenuti u Vašu korist.

  Mi smi za Vas pripremili novu zbirku suvremenih poslovnih dopisa, koja po svojoj kvaliteti, opsegu i upotrebljivosti nadmašuje do sada izdane priručnike na tu temu.

  90.00KM
 • TAKTIKE PREGOVARANJA

  0 out of 5
  140.40KM
 • TEHNIKA IZRADE ZAKONA PROVEDBENIH PROPISA I POJEDINAČNIH AKATA

  0 out of 5

  Autor: Mensur Hadžimusić

  Recenzija: prof. dr. Mehmed Kenović, prof. dr. Sead Dizdarević
  Izrada pravnih akata je najsloženija oblast pravnih djelatnosti u kojima redaktori pravnih propisa moraju ispoljiti pored stručnih znanja i kreativnosti u stvaranju pravne norme koja će odgovarati društvenim potrebama i zahtjevima modernog vremena.

  Stručno i kvalitetno izrađen propis se lako, brzo i efikasno primjenjuje, objašnjava i utiče na ugled donosioca propisa i poštivanje ranga propisa i njegove pravne snage.
  Tehnici izrade pravnih propisa dosadašnja pravna teorija i praksa nisu davali značaj koji joj objektivno pripada tako da u ovoj oblasti ima vrlo malo stručne literature i nomotehničkih pravila kojih se treba pridržavati kod tehnike izrade pravnih propisa. Potrebno je ukazati da nije namjera autora da pojašnjava donošenje zakona kao najviše rangiranih pravnih propisa jer je to oblast utvrđena u okviru poslovnika nadležnih tijela zakonodavnih organa već tehnika izrade Zakona, podzakonskih akata odnosno odluka izvršnih organa i provedbenih propisa i opštih akata koje donose organi uprave u okviru svojih zakonskih ovlaštenja.

  50.00KM
 • UČINKOVITA NAPLATA POTRAŽIVANJA

  0 out of 5

  Svi koji se u poslovanju susreću s problemom neplaćanja i neučinkovite naplate potraživanja, s velikim zanimanjem proučit će ovu knjigu  UČINKOVITA NAPLATA POTRAŽIVANJA.

  Predstavljamo Vam ovo praktično i korisno izdanje koje je ujedno i sveobuhvatni priručnik u Vašem svakodnevnom radu na naplati potraživanja.

  Priručnik je u obliku knjige i CD-u. Program na CD-u omogućava ispis pojedinih opomena, obrazaca i izvršnih prijedloga, te njihovo uređenje prema vlastitim potrebama i primjerima, kao i njihovo spremanje u vlastite datoteke.

  117.00KM
 • UPRAVNI POSTUPAK

  0 out of 5

  Zakoni o upravnom postupku, koji su tema ove knjige, donijeti su na četiri zakonodavna nivoa vlasti u BiH po kojima postupaju organi uprave kad u upravnim stvari- ma neposredno primjenjuju propise, rješavaju o pravi- ma, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica i drugih stranaka.

  81.90KM
 • UREDSKO – KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  0 out of 5

  Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, sudovima, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, javnim preduzečima i drugim preduzečima i subjektima.

  AUTOR KNJIGE: Mensur Hadžimusić

  Ovaj sadržajan priručnik mogu koristiti sva fizička i pravna lica u FBiH, a zbog načina na koji je koncipiran i datim objašnjenjima posebo će korsno poslužiti zaposlenim u upravi, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, pravnim službama i pravnicima u javnim preduzečima i drugim prvrednim subjektima, advokatima, notarima i licima koja polažu stručne ispite u različitim upravnim oblastima.

  KOME JE PRIRUČNIK POTREBAN:

  – organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlsati (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa),

  – institucijama koje vrše javna ovlaštenja i javnim preduzečima,

  – sudovima,

  – privrednim društvima i drugim pravnim licima.

  Ova stručna publikacija prestavlja dragocjen izvor za sve one koji imaju dodira sa kancelarijskim poslovanjem.

  50.00KM