Product Tag - komentar zakona o upravnom postupku

 • KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

  0 out of 5

  Zakon o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 2/98 i 48/99) je sistemski propis po kome su dužni postupati svi organi uprave kad u upravnim stvarima odlučuju o pravima i obaveza­ma fizičkih i pravnih lica i privredna društva, ustanove i druga pravna lica kada u obavljanju javnih ovlaštenja koja su im povjerena zakonom ili propisom gradskog odnosno općinskog vijeća rješavaju u upravnim stvarima.

  Pored navedenih organa koji neposredno primjenjuju odredbe Za­kona o upravnom postupku ovaj Zakon se primjenjuje shodno u raz­ličitim upravnim oblastima kod donošenja rješenja, sačinjavanju javnih i drugih isprava, a to su oblast radnih odnosa, javnih nabavki i poslo­vanje privrednih subjekata i druge oblasti gdje posebni odnosno mate­rijalni zakoni upućuju na primjenu odredaba Zakona o upravnom pos­tupku.

  Objašnjenja i primjeri iz sudske prakse koji su dati uz komentar omogućuju da se pravilno shvate zakonske odredbe i time olakša nji­hova brža, jednostavnija i lakša primjena.

  Objašnjenja i primjeri iz upravno-sudske prakse dati su u okviru poglavlja da se u slučajevima gdje se ocjenilo da posebna objašnjenja nisu potrebna nebi ponavljao zakonski tekst, a time ostalo više prosto­ra za objašnjenje spornih slučajeva i onih koji zahtjevaju dodatna po­jašnjenja.

  U komentaru su dati i ogledni primjeri pojedinačnih upravnih i drugih akata koji treba da omogući lakše snalaženje kod izrade akata, a kod utvrđivanja teksta korištena je pravna tehnika kao kod izrade propisa i općih akata kako bi se omogućila jedinstvena primjena nomotehničkih pravila na propise, opće i pojedinačne upravne akte, a sve u cilju efikasnije izrade akata bilo da se radi o donošenju pojedinačnih upravnih akata, izdavanju javnih isprava ili shodnoj primjeni odredaba upravnog postupka.

  30.00KM