Product Tag - ostala literatura

 • GOVORI ZA SVE PRILIKE

  0 out of 5

  … kako pronaći odgovarajuće riječi i onda kada ostanete » bez teksta «

  Kratka povijest govorništva od antike do modernog doba, praktične upute za pripremu govora, 133 primjera govora za sve prilike (na radnom mjestu, u javnosti, u obiteljskom i privatnom krugu, u klubovima i udrugama, oproštajni govori) i 2000 citata velikih mislilaca i političara.

  Poštovani!

  U poslovnom svijetu, u javnom i privatnom životu, često smo u situaciji da zbog svog položaja ili prilikom određene prigode moramo držati govor pred manjom ili većom skupinom ljudi. Nastupiti u javnosti, odnosno održati govor poslovnim partnerima, suradnicima, prijateljima ili rođacima zadatak je koji samo «rođeni» govornici obavljaju spontano, mirno i nepripremljeno.

  «GOVORI ZA SVE PRILIKE» sadrži kratak pregled govorništva kroz povjest, praktične upute za sastavljanje i pripremu govora, 133 konkretna primjera govora i 2000 izabranih misli (citata) velikih mislilaca i političara, kojima ćete obogatiti svoje govorničke sposobnosti.

   

  80.00KM
 • KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

  0 out of 5

  Zakon o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 2/98 i 48/99) je sistemski propis po kome su dužni postupati svi organi uprave kad u upravnim stvarima odlučuju o pravima i obaveza­ma fizičkih i pravnih lica i privredna društva, ustanove i druga pravna lica kada u obavljanju javnih ovlaštenja koja su im povjerena zakonom ili propisom gradskog odnosno općinskog vijeća rješavaju u upravnim stvarima.

  Pored navedenih organa koji neposredno primjenjuju odredbe Za­kona o upravnom postupku ovaj Zakon se primjenjuje shodno u raz­ličitim upravnim oblastima kod donošenja rješenja, sačinjavanju javnih i drugih isprava, a to su oblast radnih odnosa, javnih nabavki i poslo­vanje privrednih subjekata i druge oblasti gdje posebni odnosno mate­rijalni zakoni upućuju na primjenu odredaba Zakona o upravnom pos­tupku.

  Objašnjenja i primjeri iz sudske prakse koji su dati uz komentar omogućuju da se pravilno shvate zakonske odredbe i time olakša nji­hova brža, jednostavnija i lakša primjena.

  Objašnjenja i primjeri iz upravno-sudske prakse dati su u okviru poglavlja da se u slučajevima gdje se ocjenilo da posebna objašnjenja nisu potrebna nebi ponavljao zakonski tekst, a time ostalo više prosto­ra za objašnjenje spornih slučajeva i onih koji zahtjevaju dodatna po­jašnjenja.

  U komentaru su dati i ogledni primjeri pojedinačnih upravnih i drugih akata koji treba da omogući lakše snalaženje kod izrade akata, a kod utvrđivanja teksta korištena je pravna tehnika kao kod izrade propisa i općih akata kako bi se omogućila jedinstvena primjena nomotehničkih pravila na propise, opće i pojedinačne upravne akte, a sve u cilju efikasnije izrade akata bilo da se radi o donošenju pojedinačnih upravnih akata, izdavanju javnih isprava ili shodnoj primjeni odredaba upravnog postupka.

  30.00KM
 • SPORT I SPORTSKO PRAVO

  0 out of 5

  Zadatak ove knjige jeste da prenese čitaocu niz mogućnosti pravnog uređivanja sporta u kojima će dominirati teme radno – pravnog, odnosno ugovornog statusa sportaša, registriranja, statusnog određenja sportskih organizacija i iskustva iz ove oblasti iz zemalja regiona i šire.

  50.00KM
 • TAKTIKE PREGOVARANJA

  0 out of 5
  140.40KM
 • UPRAVNI POSTUPAK

  0 out of 5

  Zakoni o upravnom postupku, koji su tema ove knjige, donijeti su na četiri zakonodavna nivoa vlasti u BiH po kojima postupaju organi uprave kad u upravnim stvari- ma neposredno primjenjuju propise, rješavaju o pravi- ma, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica i drugih stranaka.

  81.90KM