UPRAVNI POSTUPAK

81.90KM

Zakoni o upravnom postupku, koji su tema ove knjige, donijeti su na četiri zakonodavna nivoa vlasti u BiH po kojima postupaju organi uprave kad u upravnim stvari- ma neposredno primjenjuju propise, rješavaju o pravi- ma, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica i drugih stranaka.

  • Description

Product Description

UPRAVNI POSTUPAK (Zbirka kompiliranih zakona BiH, FBiH, RS i BD BiH, komentari, primjeri obrazaca, sudska praksa i registar pojmova) Autori: Ljubo Todorović, Mensur Hadžimusić  Zakoni o upravnom postupku, koji su tema ove knjige, donijeti su na četiri zakonodavna nivoa vlasti u BiH po kojima postupaju organi uprave kad u upravnim stvari- ma neposredno primjenjuju propise, rješavaju o pravi- ma, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica i drugih stranaka.
Pošto se odredbe zakona o upravnom postupku pri- mjenjuju u radu upravnih organa na primjeni mate- rijalnih propisa, u društvenoj praksi se ukazala potreba da se pomenuti zakoni nađu na jednom mjestu i prilagode za dosljednu i tačniju primjenu u ovom trenutku.
U tom cilju, u ovaj rad su uključeni kompilirani izmi- jenjeni i dopunjeni zakoni, kratko zajednički kome- ntarisani, priređena sudska praksa, praktični primjeri obrazaca i urađen registar pojmova.
S obzirom na ovakav sadržaj knjige, ona će biti i ostati poželjan priručnik svih zaposlenika koji rade u orga- nima uprave na nivou BiH, u entitetima, Brčko Dist- riktu BiH, kantonalnim, gradskim, opštinskim i drugim organima uprave, ustanovama i preduzećima koji oba- vljaju javna ovlaštenja. Knjigu će, takođe, masovno koristiti privredna društva i druga pravna i fizička lica, razne nevladine organizacije i udruženja građana, u bankama, osiguravajućim društvima, zavodima (PIO, zdravstvo), sudovi, advokati, kao i sami građani u cilju ostvarivanja svojih prava i obaveza.