SEMINAR – NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Teslić)

SEMINAR – NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Teslić)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom:

NOVINE U E-AUKCIJAMA

SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM

ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Hotel “Kardial” TESLIĆ 10-12.08. 2017. godine

 

UVODNIČAR:

Đenan Salčin, Direktor AJN

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

TEMATSKE CJELINE:

1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – legislativni dio
– Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-aukcije
– Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku u kojem je predviđena e-aukcija
– (Ne)prihvatljivost ponuda postupku u kojem je predviđena e-aukcija i obavještavanje ponuđača u zavisnosti od vrste postupka
– Neprirodno niska cijena u postupku u kojem je predviđena e-aukcija
2. Monitoring postupaka javnih nabavki
– Nalazi Agencije za javne nabavke u postupcima praćenja postupaka javnih nabavki
– Uočene greške u dosadašnjoj primjeni važeće legislative
3. Novo korisničko okruženje (pregled) za e-Aukcije koje su zakazane, u toku i završene;
4. Demonstracija e-Aukcije uživo za kriterije najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda;
5. Najčešće greške ugovornih organa i ponuđača u e-Aukcijama;
6. Slučajevi nakon kojih Agencija ponovo zakazuje e-Aukcije, te slučajevi u kojima se e-Aukcije ne zakazuju ponovo;
7. Planovi Agencije u 2017. i 2018. godini vezano za nove funkcionalnosti sistema e-Nabavke.
8. Pravna zaštita:
– Nedostaci u pravnoj zaštiti,
– Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi,
– Žalbeni navodi iz žalbi,
– Izvodi iz rješenja KRŽ-a
– Praktična pomoć za pravilno postupanje ugovornih organa u postupcima javnih nabavki

 

Mjesto i datum održavanja: TESLIĆ, hotel “Kardial” 10-12.08. 2017. godine
Početak seminara: 10.08. u 14,00h
Kotizacija po učesniku iznosi 199,00 KM + PDV
U iznos kotizacije uključen je radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na fax: 033 554 756
ili putem e-mailazamm.media@gmail.com

ili naseg obrasca za prijavu
Za više informacija pozovite info telefon033 554 731

Share this post