Seminar za PONUĐAČE– Javne nabavke u praksi (e-aukcija)

Seminar za PONUĐAČE– Javne nabavke u praksi (e-aukcija)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom:

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE

Hotel “Grand”, Sarajevo, 13.04. 2017. godine

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

TEME SEMINARA:

1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – lekcija za ponuđače
2. Priprema, sadržaj i ocjena ponuda
3. Preferencijalni tretman domaćeg – prava na primjenu preferencijalnog faktora
4. Objašnjenje korisničkog interfejsa privatnog i javnog dijela Portala e-Nabavke;
5. Registracija pomoćnih operatera i upravljanje operaterima;
6. Registracija poslovnih jedinica i upravljanje poslovnim jedinicama;
7. Odabir CPV divizija za primanje notifikacija o objavljenim obavještenjima o nabavci;
8. Pretraga postupaka i obavještenja u postupcima javnih nabavki;
9. Preuzimanje tenderske dokumentacije i ispravke/dopune tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki;
10. Generisanje izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije;
11. Postavljanje pitanja vezano za tendersku dokumentaciju;
12. Generisanje izvještaja o pitanjima i odgovorima vezano za tendersku dokumentaciju;
13. Odabir operatera koji će učestvovati u e-Aukciji;
14. Učestvovanje u e-Aukciji u postupcima gdje je kriterij najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda;
15. Generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije;
16. Pravna zaštita:
– Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi,
– Tenderska dokumentacija i pravna zaštita,
– Rokovi – računanja rokova,
– Izjavljivanje žalbe,
– Sadržaj i forma žalbe.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, Hotel “Grand” 13.04. 2017. godine
Početak seminara: 13.04. u 09,30h
Kotizacija po učesniku iznosi 129,00 KM + PDV
U iznos kotizacije uključen je ručak, radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na faks: 033 554 756 ili
putem e-maila: zamm.media@gmail.com
Za više informacija pozovite info telefon: 033 554 731

Share this post